Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.(z póź. zm.) o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość).

  •  do wglądu w Przychodni, w obecności lekarza,
  •  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej za życia.

– zgodnie i wg zasad określonych w art.27 w/w ustawy.

Za wykonanie odpisu lub kopii świadczeniodawca może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co trzy miesiące przez Prezesa GUS.

  1. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej- opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na podst. Art. 20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z póź zm.) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie.
  2. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej- opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt. 1.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

1. 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10,00 zł. brutto
2. 1 strona kopii dokumentacji medycznej – 0,39 zł. brutto.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym
zakresie, w następujący sposób:
– przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
b) w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych.