Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

O NAS

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach został utworzony z dniem 1 styczna 1985 roku na bazie zniesionego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W skład Zespołu wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

 • wojewódzka przychodnia przeciwgruźlicza i chorób płuc
 • wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego
 • wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna
 • wojewódzka przychodnia stomatologiczna
 • wojewódzka przychodnia rehabilitacyjna
 • wojewódzka przychodnia sportowo-lekarska
 • wojewódzka przychodnia reumatologiczna
 • wojewódzka przychodnia okulistyczna
 • wojewódzkie poradnie specjalistyczne i ośrodki o zasięgu wojewódzkim
 • dział diagnostyczny
 • wojewódzki oddział pomocy doraźnej

 

W latach 1985-1994 w Zespole funkcjonowało:

 • 11 przychodni specjalistycznych
 • 38 poradni specjalistycznych
 • 6 ośrodków
 • 4 pracownie

W 1994 roku decyzją organu założycielskiego dokonano rejestracji Zespołu, pod numerem 210, jako zakładu o charakterze publicznym.

Trwająca od roku 1995 reorganizacja Zespołu przeprowadzana w oparciu o kontrole, analizy statystyczne udzielanych świadczeń medycznych doprowadziła do ograniczenia niektórych działalności poprzez likwidację, bądź przekazywanie jednostek na bazę szpitalną, na której prowadzona była działalność.

Do zadań Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych należało:

 • udzielanie specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych pacjentom kierowanym z placówek podstawowej opieki zdrowotnej
 • prowadzenie leczenia pacjentów w szczególnych przypadkach
 • leczenie pacjentów w specjalnościach nie reprezentowanych na szczeblu podstawowym
 • programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej w wybranych dziedzinach
 • przygotowywanie wytycznych i wniosków dotyczących poprawy stanu zdrowia leczonych pacjentów
 • udzielanie świadczeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i w środki pomocnicze
 • prowadzenie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Leczenia Uzdrowiskowego

 

 

Od roku 1998 Zespół funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W dniu 21 października 2009 Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr III/43/14/2009, na mocy której, w dniu 01.03.2010 nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

W dniu 17 marca 2010 Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr III/48/9/2010, na mocy której, w dniu 01.07.2010 nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

 • 43 poradnii specjalistycznych
 • pracownia angiografii fluoresceinowej z siedzibą w Katowicach
 • pracownia diagnostyki obrazowej /RTG i USG/
 • pracownia EEG
 • centralne laboratorium
 • Zakład Patomorfologii
 • pracownia audiometrii
 • pracownia rehabilitacji leczniczej
 • pracownia rehabilitacji leczniczej dla dzieci
 • pracownia spirometrii
 • pracownia techniki dentystycznej
 • pracownia ultrasonografii kardiologicznej

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie
  • alergologii,
  • alergologii dla dzieci,
  • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
  • chorób metabolicznych dla dzieci,
  • chorób naczyń,
  • chorób płuc i gruźlicy,
  • chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży,
  • dermatologii,
  • dermatologii dla dzieci,
  • diabetologii,
  • endokrynologii,
  • endokrynologii dla dzieci,
  • foniatrii,
  • gastroenterologii,
  • gastroenterologii dla dzieci,
  • ginekologii dziecięcej,
  • hematologii,
  • hematologii dla dzieci,
  • hepatologii dla dzieci,
  • kardiologii,
  • kardiologii dla dzieci,
  • leczenia bólu,
  • leczenia bólu dla dzieci,
  • leczenia niepłodności i planowania rodziny,
  • leczenia uzależnień,
  • medycyny sportowej dla dzieci,
  • nefrologii,
  • neurologii,
  • neurologii dla dzieci,
  • okulistyki,
  • okulistyki dla dzieci,
  • otolaryngologii dla dzieci,
  • pedodoncji,
  • rehabilitacji dla dzieci,
  • reumatologii,
  • stomatologii zachowawczej,
  • wenerologii,
  • zdrowia psychicznego,
  • zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
 2. domowego leczenia tlenem,
 3. rehabilitacji medycznej – pracownie,
 4. diagnostyki medycznej:
  • z zakresu histopatologii,
  • laboratoryjnej– hematologia, biochemia, koagulologia, analiza moczu, analityka ogólna, immunochemia, autoimmunologia, serologiczna diagnostyka infekcji, bakteriologia ogólna, diagnostyka prątka gruźlicy i mykobakterioz, mikologia, diagnostyka alergologiczna, badania przesiewowe u noworodków,
  • obrazowej (RTG, USG, UKG),
  • w zakresie: EEG, EKG, EKG – próby wysiłkowe, badania metodą Holtera,
  • angiografii fluoresceinowej,
  • audiometrii,
  • spirometrii,
 5.  profilaktyki i promocji zdrowia,
 6. orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 7. prowadzenia doszkalania zawodowego i szkolenia specjalistycznego oraz stażów podyplomowych dla lekarzy stomatologów i szkolenie średniego personelu medycznego.
 8. prowadzenia doszkalania zawodowego i szkolenia specjalistycznego oraz stażów podyplomowych dla lekarzy stomatologów

 

Zdjęcie ZWPS

Siedziba ZWPS w Katowicach (skrzyżowanie ulic: Powstańców i Lompy)