Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość).

  • do wglądu w Przychodni, w obecności lekarza,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej za życia.

Za wykonanie odpisu lub kopii świadczeniodawca może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co trzy miesiące przez Prezesa GUS.

1. Maksymalna wysokość opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja medyczna jest prowadzona w formie elektronicznej) nie może przekraczać 0,002 wspomnianej wcześniej podstawy wyliczenia (art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

2. Maksymalna wysokość opłat za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

3. Sporządzenie wyciągu lub odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

1. 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6,00 zł. brutto
2. 1 strona kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł. brutto.