Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

 

Wstęp deklaracji

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podwyższony kontrast,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.

Ponadto serwis internetowy (strona internetowa oraz strona BIP) są responsywne – zaprojektowane w technice RWD (Responsive Web Design), umożliwiającej wyświetlanie serwisów internetowych na ekranach urządzeń mobilnych. Serwis internetowy oraz strona BIP są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi (systemy operacyjne: Android, IOS, Windows Phone).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Łozińska, e-mail: sekretariat@zwps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 343 41 01.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Powstańców 31 – siedziba główna, w której znajduje się sekretariat pełniący rolę biura podawczego (pok. 323),
 • Katowice, ul. Lompy 16
 • Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10,

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić pod adresem email: sekretariat@zwps.pl lub nr tel. 32 343 41 01 z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

Siedziba główna: ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

Budynek posiada pięć wejść jedno od strony ul. Powstańców oraz cztery od strony dziedzińca wewnętrznego.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie jedno z wejść zlokalizowanych na dziedzińcu wewnętrznym przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu dla osób na wózkach).

Niedaleko wejścia znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku. W windzie przyciski z oznaczeniem pięter posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się informacja medyczna, której pracownik w przypadku konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej jest zobowiązany udzielić informacji oraz pomocy, udostępnić wózek inwalidzki,  wezwać pracownika, który zaprowadzi osobę niepełnosprawna do miejsca docelowego.

Poziom sutereny jest strefą, która z uwagi na schody jest niedostępna dla osób na wózkach. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku.

Na parterze, I piętrze, i III piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet).

Budynek jest połączony z budynkiem zlokalizowanym przy ul. Lompy na kondygnacji II i III. Przy schodach łączących budynki znajdują się platformy przyschodowe.  Przy każdej platformie do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ZWPS o konieczności jej uruchomienia.  .

Przed głównym wejściem zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na dziedzińcu wewnętrznym  w pobliżu podjazdu jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przy wjeździe na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Rybnickiej znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić pod adresem email: sekretariat@zwps.pl lub nr tel. 32 343 41 01 z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lokalizacja: ul. Lompy 16, Katowice

Budynek posiada cztery wejścia, jedno od strony ul. Lompy oraz trzy od strony dziedzińca wewnętrznego.

Winda (zewnętrzna od poziomu podwórza tj. -1)  dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego.

Winda, jest przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille’a. Przycisk dzwonka nawiązujący połączenie telefoniczne z pracownikiem informacji medycznej jest odznaczony kolorem, Winda posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Winda obsługuje wszystkie kondygnacje oprócz III piętra do którego dostęp został ograniczony (na którym znajduje się Dyrekcja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach).

Dostęp do III piętra jest zabezpieczony za pomocą czipa zbliżeniowego, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą pracownika Zespołu osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, dostać się na  III piętro windą.

Poziom sutereny jest strefą, która z uwagi na schody jest niedostępna dla osób na wózkach.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na I i II piętrze budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet).

Przed głównym wejściem zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na dziedzińcu wewnętrznym  w pobliżu windy są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wjeździe na teren dziedzińca wewnętrznego znajduje się sygnał dźwiękowy wzywający pracownika ochrony.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić pod adresem email: sekretariat@zwps.pl lub nr tel. 32 343 41 01 z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lokalizacja: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 41-800 Zabrze

Budynek jest zlokalizowany na terenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Budynek posiada dwa wejścia.  Główne wejście dla pacjentów jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się 2 poradnie Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia dla Chorych na Cukrzycę.

Całość pomieszczeń poradni Zespołu zlokalizowana jest na jednym poziomie (budynek jest parterowy) bez barier dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych  Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety).

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego należy zgłosić pod adresem email: sekretariat@zwps.pl lub nr tel. 32 343 41 01 z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.