Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach


Zaznacz stronę

Oferty pracy

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy asystentkę/higienistkę stomatologiczną w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na czas pełnienia zastępstwa

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni  do pracy asystentkę/higienistkę stomatologiczną w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na czas pełnienia zastępstwa.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy

DATA DODANIA:   24.10.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni  do pracy w Poradni Gastrologicznej lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej (badania bakteriologiczne, mykologiczne, w kierunku prątków) w pełnym wymiarze czasu pracy

DATA DODANIA:   24.10.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej (badania bakteriologiczne, mykologiczne, w kierunku prątków) w pełnym  wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe,

– aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 3434144

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika do Działu Lecznictwa

DATA DODANIA:   18.10.2019 r.

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika do Działu Lecznictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • biegła obsługa komputera,
 • preferowane doświadczenie w opiece zdrowotnej.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji konkursowej na świadczenia medyczne oraz zlecone badania diagnostyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie projektów umów, zarządzeń, innych dokumentów wewnętrznych o charakterze formalno-prawnym,
 • bieżąca analiza wykonania kontraktu podpisanego ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przygotowywanie zestawień i analiz, dotyczących działalności placówek,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia obowiązującej dokumentacji medycznej.

 

 

 

Oferty prosimy składać w siedzibie:

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Dział Kadr   tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:

sekretariat@zwps.pl

 

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

DATA DODANIA:   27.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393 ),

Dyrektor

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

1. Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach powinien spełniać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 2011 nr 151, poz.896).

2. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;

3)      prawo wykonywania zawodu;

4)      opisany przebieg pracy zawodowej;

5)      dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

6)      oświadczenie kandydata o:

a)      braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

b)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydat składa oryginały albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393 ).

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydat zgłaszający się do konkursu składa w terminie 12 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego (bip.slaskie.pl) w siedzibie podmiotu leczniczego pod adresem: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, III piętro, pokój nr 323 (Sekretariat) w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:05. W przypadku nadania przesyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu.

4. Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”.

5. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy od 7:30 do 15:05  po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 255-30-98, na pisemny wniosek.

6. O terminie rozmowy z Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur przewiduje się na 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie podmiotu leczniczego pod adresem: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

Katowice, dnia 27 września 2019 r.

 

Praca dla mgr fizjoterapii

DATA DODANIA:   29.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy mgr fizjoterapii z przynajmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty zgodne z powyższymi wymaganiami prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka

DATA DODANIA:   26.03.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni do pracy Informatyka.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie informatyczne
• znajomość sprzętu komputerowego, jego budowy oraz zasad serwisowania
• doświadczenie w zakresie konfiguracji lokalnych sieci komputerowych
• umiejętność tworzenia stron internetowych (mile widziana znajomość WordPress)
• znajomość bazy danych ORACLE oraz języka SQL
• znajomość systemu Windows XP/Vista/7/8/10
• znajomość systemu Windows Server 2003/2008/2012
• podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO

Mile widziane:
• znajomości systemu KS-SOLAB – KAMSOFT
• znajomości systemu KS-SOMED – KAMSOFT
• znajomości systemu InfoMedica – ASSECO

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

Prosimy o składanie ofert w terminie do 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Specjalista do spraw zamówień publicznych

DATA DODANIA:   1.08.2019 r.

Dyrekcja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni pracownika spełniającego poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego min. 5 lat.

Zakres obowiązków dla powyższego stanowiska:

 • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie i przesyłanie do UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • weryfikacja wniosków przetargowych zgłaszanych przez jednostki ZWPS pod względem zgodności z ustawą PZP,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13

lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl

 Prosimy o składanie ofert w terminie do 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci

DATA DODANIA:   1.08.2019 r.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach zatrudni lekarza do pracy w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy składać w siedzibie:
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
Dział Kadr tel. 0-32 343-41-13
lub mailowo pod adresem:
sekretariat@zwps.pl