start
o nas
poradnie
pracownie
laboratorium
ogłoszenia
zamówienia publiczne
kontakt
bip efs zporr rpo

O nas
slidder

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach został utworzony z dniem 1 styczna 1985 roku na bazie zniesionego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W skład Zespołu wchodziły następujące jednostki organizacyjne:
- wojewódzka przychodnia przeciwgruźlicza i chorób płuc
- wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego
- wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna
- wojewódzka przychodnia stomatologiczna
- wojewódzka przychodnia rehabilitacyjna
- wojewódzka przychodnia sportowo-lekarska
- wojewódzka przychodnia reumatologiczna
- wojewódzka przychodnia okulistyczna
- wojewódzkie poradnie specjalistyczne i ośrodki o zasięgu wojewódzkim
- dział diagnostyczny
- wojewódzki oddział pomocy doraźnej

W latach 1985-1994 w Zespole funkcjonowało:
- 11 przychodni specjalistycznych
- 38 poradni specjalistycznych
- 6 ośrodków
- 4 pracownie

W 1994 roku decyzją organu założycielskiego dokonano rejestracji Zespołu, pod numerem 210, jako zakładu o charakterze publicznym.

Trwająca od roku 1995 reorganizacja Zespołu przeprowadzana w oparciu o kontrole, analizy statystyczne udzielanych świadczeń medycznych doprowadziła do ograniczenia niektórych działalności poprzez likwidację, bądź przekazywanie jednostek na bazę szpitalną, na której prowadzona była działalność.

Do zadań Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych należało:
- udzielanie specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych pacjentom kierowanym z placówek podstawowej opieki zdrowotnej
- prowadzenie leczenia pacjentów w szczególnych przypadkach
- leczenie pacjentów w specjalnościach nie reprezentowanych na szczeblu podstawowym
- programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej w wybranych dziedzinach
- przygotowywanie wytycznych i wniosków dotyczących poprawy stanu zdrowia leczonych pacjentów
- udzielanie świadczeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i w środki pomocnicze
- prowadzenie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Leczenia Uzdrowiskowego

Od roku 1998 Zespół funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W dniu 21 października 2009 Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr III/43/14/2009, na mocy której, w dniu 01.03.2010 nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

W dniu 17 marca 2010 Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr III/48/9/2010, na mocy której, w dniu 01.07.2010 nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Obecny skład Zespołu to:
- 50 poradnii specjalistycznych
- gabinet badań profilaktycznych
- 2 pracownie angiografii fluoresceinowej z siedzibą w Katowicach i Zabrzu
- pracownia diagnostyki obrazowej /RTG i USG/
- pracownia EEG
- centralne laboratorium
- pracownia patomorfologii
- pracownia audiometrii
- pracownia rehabilitacji leczniczej
- pracownia rehabilitacji leczniczej dla dzieci
- pracownia spirometrii
- pracownia techniki dentystycznej
- pracownia ultrasonografii kardiologicznej

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
I. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie:
1. alergologii
2. alergologii dla dzieci
3. chirurgii stomatologicznej
4. chirurgii urazowo-ortopedycznej
5. chorób metabolicznych dla dzieci
6. chorób naczyń
7. chorób płuc i gruźlicy
8. chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży
9. dermatologii
10. dermatologii dla dzieci
11. diabetologii
12. endokrynologii
13. endokrynologii dla dzieci
14. foniatrii
15. gastroenterologii
16. gastroenterologii dla dzieci
17. genetyki dla dzieci
18. ginekologii dziecięcej
19. hematologii
20. hematologii dla dzieci
21. hepatologii dla dzieci
22. kardiologii
23. kardiologii dla dzieci
24. leczenia bólu
25. leczenia bólu dla dzieci
26. leczenia nerwic
27. leczenia niepłodności i planowania rodziny
28. leczenia uzależnień
29. medycyny sportowej dla dzieci
30. nefrologii
31. nefrologii dla dzieci
32. neurochirurgii
33. neurologii
34. neurologii dla dzieci
35. okulistyki
36. okulistyki dla dzieci
37. ortodoncji
38. otolaryngologii dla dzieci
39. parodontologii
40. pediatrii szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
41. pedodoncji
42. rehabilitacji
43. rehabilitacji dla dzieci
44. reumatologii
45. reumatologii dla dzieci
46. stomatologii zachowawczej
47. wenerologii
48. zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
49. zdrowia psychicznego
50. zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

II. diagnostyki medycznej:
1. z zakresu histopatologii
2. laboratoryjnej - biochemia, hematologia, immunochemia, analityka ogólna, mikrobiologia (bakteriologia, mykologia, diagnostyka prątka gruźlicy oraz diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową), genetyka, badania przesiewowe u noworodków
3. obrazowej (RTG, USG, UKG)
4. w zakresie: EEG, EKG, EKG - próby wysiłkowe, badania metodą Holtera
5. angiografii fluoresceinowej
6. audiometrii
7. spirometrii
III. domowego leczenia tlenem
IV. orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy
V. medycyny pracy
VI. profilaktyki i promocji zdrowia
VII. prowadzenia doszkalania zawodowego i szkolenia specjalistycznego oraz stażów podyplomowych dla lekarzy stomatologów i szkolenie średniego personelu medycznego
VIII. rehabilitacji medycznej

siedziba ZWPS
Siedziba ZWPS w Katowicach (skrzyżowanie ulic: Powstańców i Lompy)

© Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, Katowice 2008